how to create a website for free

MELDING OM IGANGSETTING AV PRIVAT PLANARBEID.
ASKØY KOMMUNE – PLAN 484 – VARHAUGANE, GBNR. 4/34 M.FL.


I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering, jfr. § 12-8 varsles det med dette om oppstart for omregulering av ovennevnte område.

Grunneier og forslagstiller
Forslagsstiller er FAUSKANGER BYGG AS
Planen utarbeides av JMN - PLAN & ARKITEKTUR AS

Planområdet
Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart og har en størrelse på ca. 36,8 daa.
Arealet vil gjennom reguleringsprosessen bli innskrenket til å kun omfatte de deler planområdet har behov for, og endelig plangrense vil dermed kunne avvike litt fra varselet. Det poengteres her at planens avgrensning kun kan innskrenkes uten ytterligere varsel om dette.

Planstatus
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse, både eksisterende og fremtidig, samt offentlig/privat tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. Deler av området er også regulert i Plan 219 og Plan 233.

Planens formål
Planens formål er å tilrettelegge for utbygging av boliger på eiendommen 4/34, med tilhørende infrastruktur som vei, VA.

Utbyggingsavtale
I medhold av plan- og bygningslovens § 17- 4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Parter i forhandlingene er Askøy kommune og grunneierne. Forhandlingene gjennomføres med utgangspunkt i prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Askøy kommune. Formålet med avtalen vil være å gjøre boligområdet klart til utbygging i henhold til bestemmelsene.

Informasjon/medvirkning/merknader
Nærmere informasjon kan gis av JMN – PLAN & ARKITEKTUR AS
918 71 232 / 485 03 567, jan@jmnplan.no / ole@jmnplan.no.

Merknader / innspill til oppstart av planarbeidet, som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, sendes til: post@jmnplan.no, eventuelt JMN – plan & arkitektur AS – Storebotn 11 – 5309 KLEPPESTØ

Frist for merknader / innspill er satt til 04.01.2019.