Hjelp til byggesaker

Vi bistår gjerne med søknader til offentlige etater vedrørende fast eiendom. Dette vil som oftest omfatte byggesøknader etter plan- og bygningslovens kapittel 20, men samtidig kan et tiltak også kreve tillatelser etter annet lovverk. 

Byggesøknader kan derfor være en omfattende og tung prosess. Forholdet til kommuneplan, reguleringsplan, sektorlover og forskrifter vil i mange tilfeller fremstå som et uoversiktlig system, og vi har derfor tilegnet oss en særlig ekspertise innen fagfeltet. Flere av våre ansatte har bakgrunn fra kommunal saksbehandling, og vi besitter derfor god kunnskap til å bistå våre kunder med denne jobben. 

Det er viktig å være oppmerksom på at selv små tiltak kan være søknadspliktige etter lovverket, og vi vil på det sterkeste anbefale at man får avklart dette før man igangsetter arbeider. 

Vi hjelper deg gjerne med følgende byggesøknader:

 • Byggesøknader
  • Omfatter alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 20, eksempelvis boliger og andre bygninger, veger og parkeringsplasser, murer og andre terrengendringer. 
 • Fradelingssøknader
  • Omfatter deling av eiendom.
 • Dispensasjoner
  • Omfatter søknader om fravik fra plan, lov eller forskrift. 
 • Søknader etter annet lovverk
  • Avkjørsel etter veglova
  • Tiltak i sjø etter havne- og farvannsloven
  • Dispensasjon etter jordlova 
  • VA-søknad etter lokal VA-norm
  • Tiltak som omfatter bestemmelser i arbeidsmiljøloven/arbeidsplassforskriften