Reguleringsplaner, mulighetsstudier og analyser

Reguleringsplaner benyttes for å sikre mulighetene til å utnytte fast eiendom, og vil gi grunneiere en juridisk forankring for gjennomføring av et prosjekt. Gjennom mange år har vi utviklet en bred kompetanse innen fagfeltet, og kan bistå med regulering av både små og store prosjekter. 

Sammen med gode samarbeidspartnere innen relevante og tilhørende fagfelt finner vi løsninger som ivaretar kundens behov. I tillegg yter vi rådgivning gjennom hele planprosessen, med mål om å skape gode, effektive og fremtidsrettede løsninger. 

I forkant av planprosessen er det ofte behov for å gjøre foreløpige vurderinger om hvilke muligheter et område har for utvikling, og vi kan her bistå med gjennomføring av mulighetsstudier. Målet med en mulighetsstudie er å kunne gi en oversikt over potensiale, basert på offentlige føringer, lokale forhold, samt økonomi. 

Vi gjennomfører også diverse analyser knyttet til utvikling av eiendom, og da særlig knyttet til risiko og sårbarhet, trafikk, sol/skygge, massebalanse etc.

Du finner flere av våre tidligere prosjekter her.