Mottak for rene masser Hauglandsdalen

Planområdet ble utviklet på bakgrunn av Askøy kommunes underskudd på deponiareal. I en tid med store planer for vegutbygginger var et massedeponi nødvendig for å sikre arealer til trygg deponering, mellomlagring og bearbeiding av stein- og jordmasser. Arealet hadde en gunstig plassering langt unna nabobebyggelse, samtidig som at den direkte tilknytningen til fylkesvegnettet var ideelt for en slik bruk av området.

Planområdet ble vedtatt med rekkefølgekrav om opparbeidelse av nytt kryss mot Fv. 562, samt strenge krav til håndtering av overvann.

Grunneier Audun Z. Aasebø har siden den gang solgt arealet til Askøy Næringspark AS, som leier ut deponiareal til Sartor og Drange i forbindelse med pågående vegutbygging av fylkesvegnettet i kommunen, samtidig som at Askøy dekkelegging benytter de sørligste delene av planområdet til asfaltverk.

JMN – plan & arkitektur er engasjert videre til å omregulere området for etterbruk etter deponidrift.