Slåtteviken

Like sørvest for Hanøy skole ligger Slåtteviken.

Området består av typisk kystlandskap med lyng og berg i dagen, samt mindre busker, og grenser til sjø mot sør. De topografiske forholdene gav muligheter for å etablere et boligområde med svært gode utsiktstomter, store inngrepsfrie deler av strandsonen tilgjengelig for allmennheten, båthavn til planområdets beboere, samt ny trygg skoleveg. Planarbeidet ble utviklet med tanke på å skape et nærområde for mennesker i forskjellige livssituasjoner, og boligbebyggelsen består av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, samt mindre leilighetsbebyggelse. Sentrale deler av planområdet skal benyttes til felles lek og uteopphold, og det er i tillegg tilrettelagt for etablering av badeplass ved sjøen i Slåtteviken. Tre eksisterende fritidsboliger i området er sikret videre i planarbeidet, og det er samtidig tilrettelagt for parkeringsmuligheter tilknyttet disse. Prosjektet legger stor vekt på fellesskap og trivsel, med fellesområder som er designet for å fremme sosial interaksjon og aktiviteter utendørs. Dette inkluderer alt fra lekeplasser og parkområder til felles takterrasser og urbane hager, som gir beboerne muligheter til å dyrke egne grønnsaker eller nyte sosiale sammenkomster i det fri.