I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeidet for overnevnte område. Varsel om oppstart ble først sendt ut i august 2018, men blir nå varslet på nytt ettersom det har gått 6 år og at mange eiendommer kan ha skiftet eier siden da. Vedlagt kartskisse angir reguleringsplanens nye avgrensning.

Grunneier og forslagsstiller

Grunneier og forslagsstiller er ENTO EIENDOM AS

Planen utarbeides av JMN – PLAN & ARKITEKTUR AS

Planområdet

Planområdets størrelse er avgrenset som vist på vedlagte kart og har en størrelse på ca. 15,2 daa.

Gjeldende planstatus

Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Mindre deler av planområdet er regulert til bolig-, grønt- og vegformål i gjeldende reguleringsplan for området – Plan 23 – Adolf Olsens Eiendom, Marikoven. Videre ligger deler av Plan 278 – Fv 213 Skiftesvik – Marikovn, g/s – veg, vegutbedring, innenfor forslag til plangrense. Samme plan regulerer arealer langs Marikovvegen til fortau, nye avkjørsler og annen veggrunn- og vegformål.

Planens formål

Planens formål er å tilrettelegge for utbygging av boliger med tilhørende infrastruktur som vei, VA og renovasjonspunkt.

Utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Parter i forhandlingene er Askøy kommune og grunneierne. Forhandlingene gjennomføres med utgangspunkt i prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Askøy kommune. Formålet med avtalen vil være å gjøre boligområdet klart til utbygging i henhold til bestemmelsene.

Informasjon/medvirkning/merknader

Nærmere informasjon kan gis av  JMN – PLAN & ARKITEKTUR AS

Tlf. 920 76 872 / 485 03 567, eivind@jmnplan.no / ole@jmnplan.no

 

Merknader / innspill til oppstart av planarbeidet, som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, sendes til: post@jmnplan.no, eventuelt JMN – Plan & Arkitektur AS – Storebotn 9B – 5309 KLEPPESTØ

 

Frist for merknader / innspill er satt til 07.03.2024.

 

Referat fra oppstartsmøte

Kart med planavgrensning

Planinitiativ