I medhold av forskrift om konsekvensutredninger § 15 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet er utarbeidet som følge av krav om konsekvensutredning knyttet til planarbeid for detaljreguleringsplan 527 – Setrevika Industriområde, gbnr. 37/6 m.fl. – Mjølkevikvarden. Oppstart av planarbeidet er tidligere kunngjort 25.11.2021.

Planprogrammet er lagt ut digitalt på www.jmnplan.no og i papirform ved Kundetorget på Askøy rådhus. Her finnes også tilhørende kart som viser planområdets utstrekning.

Etter merknadsfristen vil planprogrammet fremmes for Utvalg for teknikk og miljø for endelig vedtak, og skal videre legges til grunn for konsekvensutredningen for detaljreguleringsplanen.

Frist for merknader
Merknader til planprogrammet sendes innen 18.09.23 til:

post@jmnplan.no

eller

JMN – plan & arkitektur AS, Storebotn 9B, 5309 Kleppestø

Se planprogram

Kart 527 Setrevika